IGBT/LED驱动器

数据加载中

横向滑动 →
系列标题 输入电压(VDC) 输出电流(mA) 效率% 隔离电压(VAC) 隔离电压(VDC) 封装形式 3D图 认证 技术手册 样品申请
QC962-8A - - - - 3750 SIP QC962-8A.stp - - QC962-8A - sample request -
QC962-8A - - - - 3750 SIP QC962-8A.stp - QC962-8A 申请
KC24JT-xxxR3 6~36 300~700 0.94 - - 开板式 - CE - KC24JT-xxxR3 - sample request -
KC24JT-700R3 6~36 700 0.94 - - 开板 - CE KC24JT-700R3 申请
KC24JT-300R3 6~36 300 0.94 - - 开板 - CE KC24JT-300R3 申请
QAxCx 5~24(±10%) - 0.81 3500 - SIP - CE UL CB - QAxCx - sample request -
QA01C 15(±10%) - 0.81 3500 - SIP - CE UL CB QA01C 申请
QA01C-18 15(±10%) - 0.81 3500 - SIP - - QA01C-18 申请
QA051C 5(±10%) - 0.81 3500 - SIP - - QA051C 申请
QA121C2 12(±3%) - 0.81 3500 - SIP - - QA121C2 申请
QA151C3 15(±3%) - 0.81 3500 - SIP - - QA151C3 申请
QA151C 15(±10%) - 0.78 3500 - SIP - - QA151C 申请
QA1201C-20 12(±3%) - 0.81 3500 - SIP - - QA1201C-20 申请
QA2401C-20 24(±3%) - 0.81 3500 - SIP - - QA2401C-20 申请
QP12W08S-37 - - - - 3750 SIP QP12W08S-37.stp - CE - QP12W08S-37 - sample request -
QP12W08S-37 - - - - 3750 SIP QP12W08S-37.stp CE QP12W08S-37 申请
QAU242D2G 24(9~36) - 0.85 4200 - DIP24 - - QAU242D2G - sample request -
QAU242D2G 24(9~36) - 0.85 4200 - DIP24 - - QAU242D2G 申请
QP12W08S-37A - - - - 3750 SIP - CE - QP12W08S-37A - sample request -
QP12W08S-37A - - - - 3750 SIP  - CE QP12W08S-37A 申请
QA151M 15(±10%) - 0.8 3500 - SIP QA151M.stp - - QA151M - sample request -
QA151M 15(±10%) - 0.8 3500 - SIP QA151M.stp - QA151M 申请
QA152D 15(±10%) - 0.87 4000 - DIP QA152D.stp - - QA152D - sample request -
QA152D 15(±10%) - 0.87 4000 - DIP QA152D.stp CE QA152D 申请
QA 15~24(±3%) - 0.8 3000 - SIP7 QA01.stp - UL - QA - sample request -
QA01 15(±3%) - 0.8 3000 - SIP7 QA01.stp CE UL CB QA01 申请
QA01-09 15(±3%) - 0.8 3000 - SIP7 QA01.stp CE UL QA01-09 申请
QA01-A09 15(±3%) - 0.8 3000 - SIP7 QA01.stp CE UL QA01-A09 申请
QA01-17 15(±3%) - 0.8 3000 - SIP7 QA01.stp CE UL CB QA01-17 申请
QA02 12 - 0.8 3000 - SIP7 QA01.stp CE UL CB QA02 申请
QA03 24 - 0.8 3000 - SIP7 QA01.stp CE UL CB QA03 申请
QA04 12 - 0.8 3000 - SIP7 QA01.stp CE UL CB QA04 申请
QAxx1 12~24(±5%) - 0.81 3000 - SIP7 QAxx1.stp - - QAxx1 - sample request -
QA121 12(±5%) - 0.81 3000 - SIP7 QAxx1.stp - QA121 申请
QA241 24(±5%) - 0.81 3000 - SIP7 QAxx1.stp - QA241 申请
CQAW01 12(7~18) - 0.83 3000VDC - DIP24 - - CQAW01 - sample request -
CQAW01 12(7~18) - 0.83 3000VDC - DIP24 - - CQAW01 申请
KC24RT 5.5~48 300~700 0.96 - - SMD16 KC24RT.stp - - KC24RT - sample request -
KC24RT-300 5.5~48 300 96 - - SMD16 KC24RT.stp - KC24RT-300 申请
KC24RT-350 5.5~48 350 96 - - SMD16 KC24RT.stp - KC24RT-350 申请
KC24RT-500 5.5~48 500 96 - - SMD16 KC24RT.stp - KC24RT-500 申请
KC24RT-600 5.5~48 600 96 - - SMD16 KC24RT.stp - KC24RT-600 申请
KC24RT-700 5.5~48 700 96 - - SMD16 KC24RT.stp - KC24RT-700 申请
KC24H 5.5~48 1000~1200 0.97 - - DIP24 - - KC24H - sample request -
KC24H-1000 5.5~48 1000 97 - - DIP24 - - KC24H-1000 申请
KC24H-1000X1 5.5~48 1000 97 - - DIP24 - - KC24H-1000X1 申请
KC24H-1000X2 5.5~48 1000 97 - - DIP24 - - KC24H-1000X2 申请
KC24H-1000X3 5.5~48 1000 97 - - DIP24 - - KC24H-1000X3 申请
KC24H-1200 5.5~48 1200 97 - - DIP24 - - KC24H-1200 申请
KC24H-1200X1 5.5~48 1200 97 - - DIP24 - - KC24H-1200X1 申请
KC24H-1200X2 5.5~48 1200 97 - - DIP24 - - KC24H-1200X2 申请
KC24H-1200X3 5.5~48 1200 97 - - DIP24 - - KC24H-1200X3 申请
KC24H-R 5.5~46 300~700 0.95 - - DIP - - KC24H-R - sample request -
KC24H-300RX1 5.5~46 300 95 - - DIP - - KC24H-300RX1 申请
KC24H-300RX2 5.5~46 300 95 - - DIP - - KC24H-300RX2 申请
KC24H-300RX3 5.5~46 300 95 - - DIP - - KC24H-300RX3 申请
KC24H-350R 5.5~46 350 95 - - DIP - - KC24H-350R 申请
KC24H-350RX3 5.5~46 350 95 - - DIP - - KC24H-350RX3 申请
KC24H-500RX1 5.5~46 500 95 - - DIP - - KC24H-500RX1 申请
KC24H-500RX3 5.5~46 500 95 - - DIP - - KC24H-500RX3 申请
KC24H-600R 5.5~46 600 95 - - DIP - - KC24H-600R 申请
KC24H-600RX1 5.5~46 600 95 - - DIP - - KC24H-600RX1 申请
KC24H-600RX2 5.5~46 600 95 - - DIP - - KC24H-600RX2 申请
KC24H-600RX3 5.5~46 600 95 - - DIP - - KC24H-600RX3 申请
KC24H-700R 5.5~46 700 95 - - DIP - - KC24H-700R 申请
KC24H-700RX1 5.5~46 700 95 - - DIP - - KC24H-700RX1 申请
KC24H-700RX2 5.5~46 700 95 - - DIP - - KC24H-700RX2 申请
KC24H-700RX3 5.5~46 700 95 - - DIP - - KC24H-700RX3 申请
KC24W 5.5~48 300~700 0.96 - - 接线式 - - KC24W - sample request -
KC24W-300X1 5.5~48 300 96 - - 接线式 - - KC24W-300X1 申请
KC24W-300X3 5.5~48 300 96 - - 接线式 - - KC24W-300X3 申请
KC24W-350 5.5~48 350 96 - - 接线式 - - KC24W-350 申请
KC24W-350X1 5.5~48 350 96 - - 接线式 - - KC24W-350X1 申请
KC24W-350X3 5.5~48 350 96 - - 接线式 - - KC24W-350X3 申请
KC24W-500 5.5~48 500 96 - - 接线式 - - KC24W-500 申请
KC24W-500X1 5.5~48 500 96 - - 接线式 - - KC24W-500X1 申请
KC24W-500X2 5.5~48 500 96 - - 接线式 - - KC24W-500X2 申请
KC24W-500X3 5.5~48 500 96 - - 接线式 - - KC24W-500X3 申请
KC24W-600 5.5~48 600 96 - - 接线式 - - KC24W-600 申请
KC24W-600X3 5.5~48 600 96 - - 接线式 - - KC24W-600X3 申请
KC24W-700 5.5~48 700 96 - - 接线式 - - KC24W-700 申请
KC24W-700X1 5.5~48 700 96 - - 接线式 - - KC24W-700X1 申请
KC24W-700X3 5.5~48 700 96 - - 接线式 - - KC24W-700X3 申请
QAW 12(9~18) - 0.85 3000VDC - DIP24 QAW.stp - - QAW - sample request -
QAW01 12(9~18) - 0.85 3000VDC - DIP24 QAW.stp - QAW01 申请
QAW02 24(18~36) - 0.85 3000VDC - DIP24 QAW.stp - QAW02 申请
QA156D-24 15(±10%) - 0.78 12000VDC - 砖式封装 - - QA156D-24 - sample request -
QA156D-24 15(±10%) - 0.78 12000VDC - 砖式封装 - CE QA156D-24 申请
QA15115R2 15(±10%) - 0.8 3500 - SIP QA15115R2.stp - - QA15115R2 - sample request -
QA15115R2 15(±10%) - 0.8 3500 - SIP QA15115R2.stp - QA15115R2 申请

* 上方产品参数仅供参考,详细技术参数请以技术规格书为准

Series
QC962-8A
QC962-8A
KC24JT-xxxR3
KC24JT-700R3
KC24JT-300R3
QAxCx
QA01C
QA01C-18
QA051C
QA121C2
QA151C3
QA151C
QA1201C-20
QA2401C-20
QP12W08S-37
QP12W08S-37
QAU242D2G
QAU242D2G
QP12W08S-37A
QP12W08S-37A
QA151M
QA151M
QA152D
QA152D
QA
QA01
QA01-09
QA01-A09
QA01-17
QA02
QA03
QA04
QAxx1
QA121
QA241
CQAW01
CQAW01
KC24RT
KC24RT-300
KC24RT-350
KC24RT-500
KC24RT-600
KC24RT-700
KC24H
KC24H-1000
KC24H-1000X1
KC24H-1000X2
KC24H-1000X3
KC24H-1200
KC24H-1200X1
KC24H-1200X2
KC24H-1200X3
KC24H-R
KC24H-300RX1
KC24H-300RX2
KC24H-300RX3
KC24H-350R
KC24H-350RX3
KC24H-500RX1
KC24H-500RX3
KC24H-600R
KC24H-600RX1
KC24H-600RX2
KC24H-600RX3
KC24H-700R
KC24H-700RX1
KC24H-700RX2
KC24H-700RX3
KC24W
KC24W-300X1
KC24W-300X3
KC24W-350
KC24W-350X1
KC24W-350X3
KC24W-500
KC24W-500X1
KC24W-500X2
KC24W-500X3
KC24W-600
KC24W-600X3
KC24W-700
KC24W-700X1
KC24W-700X3
QAW
QAW01
QAW02
QA156D-24
QA156D-24
QA15115R2
QA15115R2
  • 通过邮箱
返回登录主界面
提示 关闭
请正确填写字段

订阅成功

联系我们

  • 资料名称
该型号产品已添加至样品申请清单 关闭
该型号产品已添加至样品申请清单,请选择 继续添加其他型号产品 或者 完成
完成